مهر 97
8 پست
شعر
3 پست
باران
1 پست
عشق
1 پست
غرور
1 پست
موسیقی
1 پست
آهنگ
3 پست
چه_بگویم
1 پست
نفرت
1 پست
ظلم
1 پست
چشمات
1 پست
هادی منفرد
شعر، نقاشی و یادداشت های بیگاه